Устройствен план

Устройствен план

  • Общ устройствен план (ОУП), който е основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове. Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство.
  • Подробен устройствен план (ПУП) може да се разработва за един поземлен имот, група поземлени имоти, част от квартал, един или повече квартали, селищни образувания или населени места. Предвижданията на подробните планове конкретизират устройството и застрояването на имотите и са задължителни за инвестиционното проектиране. Според устройствените цели и задачи и в зависимост от конкретната необходимост ПУП се изработват съгласно чл. 110, ал. 1 ЗУТ в един от следните видове:

– план за регулация и застрояване (ПРЗ) – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;– план за регулация (ПР) – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;– план за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти – публична собственост;– план за застрояване (ПЗ);– работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и силуетно оформяне;– парцеларен план (ПП) – план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.При необходимост към ПУП се изработва екологична оценка (ЕО). Обхватът и съдържанието на екологичната оценка се определят по реда и при условията на ЗООС и ЗБР.

Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.

Информационна и техническа основа на устройствените планове

За изработването на устройствените планове се ползват данни от кадастралните карти и кадастралните регустри (КККР), картите на възстановената собственост (КВС), топографските карти, нивелационните планове, специализираните карти и регистри и други в цифров и графичен вид, както и други данни от специализираните информационни системи на централни и териториални администрации и дружества.

Правоспособност в устройственото планиране

Устройствен план се изработва от лица, правоспособни да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране след вписването им в регистъра на проектантите със съответната проектантска правоспособност в съответната камара. Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране без ограничения по вид и размер и могат да упражняват контрол по изпълнението на проектите им.

Пълната проектантска правоспособност на Геоцентър ЕООД с комплексна специализация (изработване на вскички необходими проектни части към устройствения план), може да видите тук.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!