ПУП за разделяне на УПИ

Притежавате урегулиран поземлен имот (УПИ), попадащ в границите на урбанизираните територии, и желаете той да бъде разделен? За целта Ви е необходим проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП), на базата на който УПИ ще бъде разделен на две или повече части и ще се създаде устройствена основа за реализиране на строителство в новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Екипът от правоспособни урбанисти и инженери-геодезисти на Геоцентър ще изработи ПУП на УПИ, който да послужи за разделянето му.

Описание:

Подробният устройствен план е необходим за разделяне на УПИ и за създаване на условия за целесъобразно застрояване в новообразуваните урегулираните поземлени имоти. За урегулирани имоти за ниско жилищно застрояване, при разделянето им, е необходимо да се спазват минималните размери за лице и повърхност, намалени най-много с 1/5. Най-често видът на ПУП е изменение на план за регулация и застрояване, като е възможно, според устройствените условия, да се изготви и само изменение на план за регулация. Процесът по изготвянето на ПУП обхваща следните етапи:

 • Извършване на предпроектни проучвания, които включват анализ на възможностите за разделяне на УПИ и изследване на предвижданията на действащия общ устройствен план на общината (ОУПО) по местонахождение на УПИ, с цел съответствието му с него. Изследването се извършва само при наличие на одобрен ОУПО.
 • Изготвяне на скица-предложение за допускане изработване на проект за изменение на ПУП, придружено от планово задание.
 • Изработване на проект за изменение на ПУП.
 • Процедура по съгласуване на ПУП със Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), при наличие на одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията.
 • Издаване на виза за проектиране.

Последователността на този процес може да се проследи на следната диаграма:

Процедура по изработване на ПУП-ИПРЗ за разделяне на УПИ
Необходими документи:
 • скица на поземления имот;
 • документ за собственост на недвижимия имот.
Дейности:
Предпроектни проучвания

Предпроектните проучвания се извършват задължително и включват анализ на възможностите за разделяне на УПИ и изследване на предвижданията на действащия общ устройствен план на общината (ОУПО) по местонахождение на УПИ, с цел съответствието му с него. Анализът на възможностите за разделяне на УПИ за ниско жилищно застрояване включва определяне на начина за разделяне на УПИ, който следва да е в съответствие с изискванията на закона за устройство на територията (ЗУТ) за минимални размери за лице и повърхност на нов УПИ и евентуалното им намаляване най-много с една пета. Съгласно чл. 19 от ЗУТ:

„При урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, се спазват следните размери:

 1. в градовете – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;
 2. в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност;
 3. във вилните зони – най-малко 18 м лице и 600 кв.м повърхност;
 4. в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;
 5. в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен – най-малко 12 м лице и 250 кв.м повърхност.“

При наличие на действащ ОУПО, по местонахождение на УПИ, се извърша изследване с цел установяване на съответствие на желаното застрояване с предвидените с ОУПО общата структура на територията и преобладаващото предназначение на териториите. При установено несъответствие е необходимо да за изработи проект за изменение на общ устройствен план.

Предпроектните проучвания доказват възможните нормативно обосновани решения за разделяне на УПИ и съответствието на проектните намерения на ПУП с ОУПО. Извършват се в офис среда, на място в общината и/или чрез интернет достъп, в резултат на което се оформя доклад, който се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти.

Скица-предложение за изменение на ПУП

При доказани възможности за разделяне на УПИ и съответствие между проектните намерения на ПУП с ОУПО се преминава към изготвяне на следващия етап – скица-предложение за изменение на ПУП, придружена от планово задание. Скицата-предложение за изменение на ПУП изяснява, най-общо, проектните идеи, които ще бъдат заложени в проекта. Обикновено скицата-предложение се придружава от планово задание, което обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Изготвената документация се окомплектова в папка, която се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти и се предава на Възложителя за внасяне в общината. След което административният орган разглежда, обявява, приема и издава заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП.

Проект за изменение на ПУП

След издаване на заповед за допускане изработване на изменение на ПУП, от съответния компетентен орган, се пристъпва към изготвянето на проект за изменение на ПУП. В зависимост от предписанията на общината може да се наложи изработването на допълнителни проектни схеми или проучвания за територията към ПУП, които са предмет на отделно договаряне. При проектиране на ПУП се ползват изходни данни, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), общината или от възложителя. Проектът за ПУП съдържа графични и текстови материали. При наличие на одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията по местонахождение на УПИ задължително се извършва процедура по съгласуване на ПУП със Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Тя се състои в изготвяне на проект за изменение на КККР, който се разглежда от експертите на СГКК, след което се издава удостоверение за приемането му. Изготвената документация и издадените съгласувателни документи се окомплектоват в папка, която се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти.

След влизането в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП е налице условието за издаване на виза за проектиране.

Цена:

Цената за изработване на проект за изменение на ПУП се определя по договаряне в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта, но стойността на услугата е не по-малка от 1000 лв. без вкл. ДДС. Цената не включва не включва изработването на екологична част към проекта, както и други допълнителни проектни разработки и документации като план-схеми по чл. 108, ал. (2) от ЗУТ, проект за изменение на КККР, необходимостта от които е възникнала в процеса на изработване и процедиране на проекта за ПУП, всички които са предмет на отделна оферта.

Срок:

Срокът за изработване на проект за изменение на ПУП е до 20 работни дни (р. д.). За изпълняване на бърза услуга –до 10 р. д., договорената стойност на услугата се удвоява.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!