ПУП на поземлен имот и промяна на предназначението му

ПУП промяна на предназначението на имот

Притежавате поземлен имот извън границите на урбанизираните територии и желаете да реализирате строителство в него? За целта Ви е необходим проект за подробен устройствен план (ПУП), на базата на който ще бъде променено предназначението на земята и ще се създаде устройствена основа за реализиране на строителството в имота.

Екипът от правоспособни урбанисти и инженери-геодезисти на Геоцентър ще изработи ПУП на имота, който да послужи за промяна на предназначението на земята и издаване на виза за проектиране.

Описание:

Подробният устройствен план е необходим за създаване на териториално-устройствена основа за застрояване в поземления имот и за промяна на предназначението на земята. Най-често видът на ПУП е план за застрояване, като е възможно, според устройствените условия, да се изготви и план за регулация и застрояване. Процесът по изготвянето на ПУП обхваща следните етапи:

  • Извършване на предпроектни проучвания за предвижданията на действащия общ устройствен план на общината (ОУПО) по местонахождение на имота, с цел съответствието му с него. Дейността се извършва само при наличие на одобрен ОУПО.
  • Изготвяне на задание съгласно чл. 125 ЗУТ, придружено от мотивирано скица-предложение за допускане изработване на ПУП.
  • Изработване на проект за ПУП.
  • Процедура по промяна на предназначението на земята.
  • Издаване на виза за проектиране.

Последователността на този процес може да се проследи на следната диаграма:

Процедура по промяна на предназначението на земята

Необходими документи:
  • скица на поземления имот;
  • документ за собственост на недвижимия имот.
Дейности:
Предпроектни проучвания

При наличие на действащ общ устройствен план на общината, по местонахождение на имота, задължително е да се извършат предпроектни проучвания. Те се изготвят с цел установяване на съответствие на желаното застрояване с предвидените по ОУПО преобладаващото предназначение на териториите. При установено несъответствие е необходимо да се изработи проект за изменение на общ устройствен план! Предпроектните проучвания доказват съответствието на ПУП с ОУПО и обосновават предложените в заданието за ПУП проектни решения. Извършват се на място в общината или чрез интернет достъп, в резултат на което се оформя доклад, който се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти.

Задание за ПУП

При доказано съответствие между проектните предвиждания на ПУП с ОУПО се преминава към изготвяне на следващия етап – задание за ПУП, придружено от мотивирано скица-предложение за допускане изработване на ПУП. Заданието включва при необходимост опорен план, и обосновава необходимостта от изработването на плана, и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Обикновено заданието се придружава от мотивирано скица-предложение, което изяснява най-общо проектните идеи, които ще бъдат заложени в проекта за ПУП. Изготвената документация се окомплектова в папка, която се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти.

Проект за ПУП

След одобряване на заданието от общински съвет се пристъпва към изготвянето на проект за ПУП. В зависимост от предписанията на общината може да се наложи изработването на допълнителни проектни схеми или проучвания за територията към ПУП, които, в общия случай, са предмет на отделно договаряне. При проектиране на ПУП се ползват изходни данни, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), общината или от възложителя. Проектът за ПУП съдържа графични и текстови материали. Изготвената документация се окомплектова в папка, която се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти и се предава на Възложителя за внасяне в общината. След което административният орган разглежда, обявява, приема и издава заповед за одобряване на проект за ПУП.

Промяна на предназначението на земята

При наличие на влязла в сила заповед за одобряване на проект за ПУП се започва процедура по промяна на предназначението на земята. Тя може да се извърши от Възложителя или упълномощено от него лице (напр. проектанта), за което се договаря допълнителен хонорар. Процедурата се състои от извършване на допълнителни съгласувания на проекта за ПУП и издаване на удостоверителни документи за категория и поливност на земята и др. Процедурата завършва с решение на комисия към областна дирекция земеделие (ОДЗ) и определяне на такса за промяната на предназначението на земята. След заплащане на таксата, промяната на предназначението на земята се счита за извършено и е налице условието за издаване на виза за проектиране.

Цена:

Цената за изработване на ПУП се определя по договаряне в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта, но стойността на услугата е не по-малка от 1000 лв. без вкл. ДДС. Цената не включва не включва извършване на процедурата по промяна на предназначението на земята, изработването на екологична част към проекта, както и други допълнителни проектни разработки и документации като план-схеми по чл. 108, ал. (2) от ЗУТ, проекти за изменение на КККР, необходимостта от които е възникнала в процеса на изработване и процедиране на проекта за ПУП, всички които са предмет на отделна оферта.

Срок:

Срокът за изработване на ПУП е до 20 работни дни (р. д.). За изпълняване на бърза услуга –до 10 р. д., договорената стойност на услугата се удвоява.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!