За нас

Геоцентър ЕООД е дружество специализирано в извършването на проектантски и консултантски услуги в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и геодезията. Фирмата е създадена през 2006 година. Главна цел на компанията е предлагане на качествени и бързи проектантски и геодезически услуги. Екипът се състои от млади и амбициозни хора, които с натрупания през годините опит, вече изграждат новата вълна на проектанти-геодезисти в България. Ако искате да станете част от нашия екип моля, изпратете автобиография на E-mail адрес: office@geocenter-bg.com

Геоцентър е включен в регистъра на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежава пълна проектантска правоспособност със специализация – комплексно проектиране в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Дружеството разполага със специалисти вписани в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН), които могат да извършват дейности по консервация, реставрация и адаптация на културни ценности и да изготвят проекти свързани обектите на културното наследство.

Геоцентър е вписан в регистъра на правоспособните лица да извършват дейности по картография и кадастър, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Фирмата е застрахована със застраховка професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 50604.

Геоцентър, като част от сдружението ДЗЗД Консорциум Урбан Груп притежава сертификат за внедряване на система за управление на качеството, в съответствие с Международния стандарт ISO 9001:2015.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn