Услуги по устройствено планиране

Геоцентър притежава пълна проектантска правоспособност за предоставяне на всички видове проектантски услуги.

Услугите, които предлага фирмата в областта на устройственото планиране, са свързани с изработването на:

  • Общ устройствен план (ОУП) и изготвяне на планово задание за разработването му;
  • Изменение на ОУП;
  • Подробен устройствен план (ПУП) и изготвяне на планово задание за разработването му;
  • Изменение на ПУП;
  • Схеми на техническата инфраструктура към ОУП и ПУП;
  • Комуникационно-транспортни планове и проучвания към ОУП и ПУП;
  • Екологична оценка и Оценка за съвместимост и други екологични проучвания – самостоятелни или като обосновка към ОУП или ПУП и др.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn