Геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност в имот

Геодезическо заснемане растителност

Получили сте допускане за изработване или изменение на ПУП. Необходимо да представите геодезическо заснемане съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, защото във Вашия имот има дървесна растителност?

Екипът от лицензирани инженери геодезисти на Геоцентър ще извърши геодезическото заснемане, което да послужи за изготвянето на експертно становище за наличната в имота дървесна растителност и да бъде заверено от общинските органи по озеленяване.

Описание:

Геодезическото заснемане на съществуващата дървесна растителност е необходимо за изработването и одобряването на подробния устройствен план и последващия го инвестиционния проект. То обхваща всички необходими геодезически работи върху територията (събиране на графични и цифрови данни за действащата кадастрална карта и подробен устройствен план за имота и извършване на преки геодезически измервания). При изпълняване на дейностите се заснема всяко отделно стоящо дърво, като отбелязва се видът му (иглолистно, широколистно, топола, кипарис) и се описва с уникален номер. На картотека подлежат всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 12 години, дървета с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти.

Необходими документи:

  • скица на поземления имот от кадастралната карта (кадастралния план);
  • мотивирано скица-предложение за изработване на подробен устройствен план;
  • документ за собственост на недвижимия имот.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват непосредствено с високоточни геодезически инструменти, като се заснема съществуващата дървесна растителност в имота. Геодезическото заснемане, обработката на измерванията и създаването на цифровия модел се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се документация и се окомплектова в папка по част Геодезическа, която се подписва от лицензирания инженер геодезист и служи за изготвянето на експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

Цена:

Цената за извършване на геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност в имот се определя по договаряне, в зависимост от местоположението и броя на отделните дървета.


За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност във Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

 
 
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn