Геодезическо заснемане на имот

Геодезическо заснемане

Получили сте виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ за нова сграда във Вашия имот и е необходимо да осигурите геодезическо заснемане за проектиране?

Екипът от лицензирани инженери геодезисти на Геоцентър ще извърши геодезическо заснемане на имота, което да послужи за изготвянето на инвестиционния проект за сградата.

Описание:

Геодезическото заснемане е необходимо за изработването и одобряването на инвестиционния проект. То обхваща всички геодезически работи върху територията (извършване на хоризонтални и вертикални измервания, събиране на графични и цифрови данни за действащата кадастрална карта и подробен устройствен план на територията на имота) за създаване на проектна основа. При извършване на дейностите се заснема релефът на терена и ситуацията в имота и прилежащата му територия (улици, канали, реки, водни обекти, електропроводи, елементи на благоустройството и др.), което се постига чрез преки геодезически измервания.

Необходими документи:

  • задание за проектиране;
  • копие от виза за проектиране;
  • документ за собственост на недвижимия имот.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват непосредствено с високоточни геодезически инструменти от точки от геодезическата основа (изходни точки и репери) за района, като се заснемат релефът на терена и всички ситуационни (площни, линейни и точкови) обекти. Геодезическото заснемане, обработката на измерванията, създаването на цифровия модел и изработването на топографския план се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се документация и се окомплектова в папка по част Геодезическа-прединвестиционни проучвания, която се подписва от лицензирания инженер геодезист.

Цена:

Цената за извършване на геодезическо заснемане на имот (обект) се определя по договаряне в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта.


За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2


 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn