Геодезически услуги

Геоцентър притежава лицензи за предоставяне на всички видове геодезически услуги при устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и кадастъра. Дейностите, които предлагаме в областта на геодезията, са свързани с изготвянето на:

 • Геодезическо заснемане на имот (за проектиране);
 • Геодезическо заснемане на сграда, необходимо за издаване на удостоверение за търпимост на строеж;
 • Геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност в имот;
 • Геодезическо заснемане на фасади на сграда;
 • Кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот, група имоти или за цяло населено място с неговото землище;
 • Изменение на кадастрална карта за делба на поземлен имот или съединяване на поземлени имоти;
 • Специализирана карта, регистри и информационна система;
 • Трасиране граници на имот;
 • Трасиране на сграда;
 • Инвестиционен проект по част Геодезическа – трасировъчен план и вертикална планировка;
 • Частичини изменения на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР);
 • Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП);
 • Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР);
 • Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР);
 • Географска информационна система (ГИС) и др.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn