Кадастрална карта

Правоспособност по геодезия, картография и кадастър

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и/или изменят от лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособното лице изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот.

Правоспособността на Геоцентър ЕООД да извършва дейности по кадастър, по геодезия или картография може да видите тук.

Създаване на кадастрална карта

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват по райони за цялата територия на Република България, определена от държавните й граници. Обхватът на всеки район се определя със заповедта за откриване на производство за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Недвижим имот – обект на кадастралната карта и кадастралните регистри е:

 • поземлен имот;
 • сграда, включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;
 • самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.

Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:

 • създаване и водене на имотния регистър;
 • изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;
 • създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на глава четвърта от ЗКИР;
 • други случаи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или за група имоти в територии, за които няма одобрен кадастрален план или планове и карти, одобрени по ЗСПЗЗ или ЗВСГЗГФ, се открива със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите или със заповед на изпълнителния директор на АГКК.

Изменение на кадастрална карта

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят в случаите на:

 • изменение в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;
 • отстраняване на непълнота или грешка;
 • отразяване на зона на ограничение и нейни изменения;
 • отстраняване на явна фактическа грешка.

Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота въз основа на заявление от собственика, от друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от компетентен орган.

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за създаване и/или изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за Вашия имот (обект) изпратете приложена скица на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn