Инвестиционен проект

Инвестиционен проект се изисква за всички обекти, при които се издава разрешение за строеж. Всички инвестиционни проекти се изработват в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изд. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството).

Предварителни (прединвестиционни) проучвания

За всеки инвестиционен проект е препоръчително и в някои случаи задължително да се извършат предварителни проучвания. Предварителните (прединвестиционните) проучвания най-често обхващат:

 • геодезически проучвания (геодезическо заснемане на обекта);
 • инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;
 • проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;
 • други специфични проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните строежи, като климатични, водностопански, почвено-мелиоративни, аграрно-икономически и земеустройствени проучвания – при проекти на хидромелиоративни системи, проекти за противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения и др.;

Изходни данни и документи

Изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на инвестиционен проект, са:

 • извадка от действащия ПУП с обхват поземления имот и съседните му, вкл. през улица, или визата за проектиране по чл. 140 ЗУТ, когато издаването й е задължително;
 • геодезическата, картната, плановата и кадастралната основа, в т.ч. геодезическо заснемане на имота/имотите, геодезически мрежи, респ. изходни точки и репери, които са необходими за проектирането и строителството;
 • геоложка, сеизмоложка и геотехническа характеристика, хидрогеоложка и хидроложка характеристика на района – при проектиране на хидротехнически обекти, както и данни за специфичните условия на строителството, като осигуряване срещу земетръс и др.;
 • становища и данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура за: източника за водоснабдяване и изясняване на основните и спомагателните инсталации, мястото за заустване на отпадъчните води с посочване на категорията на водоприемника, необходимостта от изграждане на пречиствателни съоръжения и др.; източника за електроснабдяване и необходимостта от изграждане на трансформаторни постове; източника за топлоснабдяване;източника за газоснабдяване и необходимостта от изграждане на газоразпределителни пунктове; местоположението на пътната връзка на обекта към съответния път от републиканската или общинската пътна мрежа; връзките с други мрежи на техническата инфраструктура, когато това се налага от спецификата на обекта;
 • други изходни данни и документи, които се изискват с нормативен или административен акт;

Обхват

Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части:

 • архитектурна;
 • конструктивна;
 • водоснабдяване и канализация;
 • електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
 • топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
 • енергийна ефективност;
 • газоснабдяване;
 • геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);
 • паркоустрояване и благоустрояване;
 • технологична;
 • пожарна безопасност (ПБ);
 • план по безопасност и здраве (ПБЗ);
 • организация и безопасност на движението;
 • план за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • други проектни части при сложни, комплексни и специфични обекти.

Правоспособност в инвестиционното проектиране

Инвестиционният проект се изработва от лица, правоспособни да предоставят проектантски услуги в областта на инвестиционното проектиране след вписването им в регистъра на проектантите със съответната проектантска правоспособност в съответната камара. Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, могат да предоставят проектантски услуги в областта инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им.

Пълната проектантска правоспособност на Геоцентър с комплексна специализация (изработване на вскички необходими проектни части към инвестиционния проект), може да видите тук.

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за изработване на инвестиционен проект за строеж във Вашия имот (обект) изпратете приложена скица на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn