Цени

Такси за издаване на скица и официални документи по чл. 56 от закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР):

Услуга от КККРТакса за

обикновена усулга / бърза услуга

(в лв. с ДДС)
Срок на

обикновена услуга / бърза услуга

(в работни дни)
Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия20 лв. / 40 лв.7 р. д. / 3 р. д.
Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия5 лв. / 10 лв.7 р. д. / 3 р. д.
Издаване на скица на сграда20 лв. / 40 лв.7 р. д. / 3 р. д.
Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда20 лв. / 40 лв.7 р. д. / 3 р. д.

Цените на проектантските услуги, които предлага Геоцентър ЕООД, са съобразени с пазарните условия в страната и Методиките за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране приети от Камарата на архитектите в България на 26-27 януари 2007 г. и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране на 08.12.2008 г.

» Таблица за изчисляване цените на геодезическите дейности

» Изчислете цената на геодезическото заснемане за Вашия имот

» Изчислете цената на част Геодезическа (Вертикално планиране и Трасировъчен план) за вашия имот

Цените на проектантските услуги изчислени в по-горните таблици са ориентировъчни. Конкретната цена за даден обект (имот) се определя по договаряне в зависимост от площта и вида на проектиране.

За изготвяне на индивидуална оферта за Вашия имот (обект) се свържете с нас:

Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

Тел./Факс: (+359) 02 988 2669

Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773

E-mail: office@geocenter-bg.com

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn